Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej w Wieleniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W WIELENIU

Hala sportowo – widowiskowa w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej 7 A, zwana dalej Halą jest zarządzana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, zwanego dalej Zarządcą Hali.

 

Hala służy do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz może być miejscem imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

 

Hala jest czynna :

– od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-21.00,

– w soboty i niedziele, w godzinach: 10.00 – 20.00 (wynajem – według wcześniej ustalonego harmonogramu z Zarządcą Hali).

 

1.4. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00- 15.00, Hala jest udostępniana przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych w Gminie Wieleń.

 

1.5 W pozostałych godzinach Hala jest udostępniana odpłatnie, z wyjątkiem imprez rekreacyjno- sportowych i kulturalnych organizowanych przez placówki oświatowe z miny Wieleń :

– grupom zorganizowanym,

– sekcjom sportowym,

-osobom indywidualnym po wcześniejszym uregulowaniu należności za wynajem zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Wynajem hali zrealizowany zostanie na podstawie umowy wynajmu, wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

Cennik wynajmu hali stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Z Hali mogą korzystać:

 

– dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć – pełnoletniego opiekuna,

– dzieci do lat 7 wyłącznie pod nadzorem opiekunów,

– kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub nauczyciela,

– zakłady pracy, instytucje, organizacje,

– grupy zorganizowane,

– osoby fizyczne.

 

1.9.Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych Hali tak, aby po każdych zajęciach były zachowane czystość i porządek.

 

1.10. Za wszelkie rzeczy i przedmioty pozostawione w szatni Zarządca Hali nie ponosi odpowiedzialności.

 

1.11. Wszystkie urządzenia i przyrządy sportowe rozstawiane są wyłącznie przez pracowników Hal, przy ewentualnej pomocy opiekunów grup lub osób ćwiczących.

 

1.12. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

1.13. Zarządca Hali może kontrolować przestrzeganie niniejszego regulaminu podczas wszystkich zajęć. W razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w korzystaniu z Hali, Zarządca Hali może zakazać korzystania z Hali i nakazać jej opuszczenie. W tym przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

1.14. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Hali, odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice.

 

1.15. Obowiązki osób korzystających z Hali :

– pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

– założenie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia (czystego, o białej i gumowej podeszwie, tzw. halowe, nie pozostawiającego podczas użytkowania Hali zabrudzeń, rys itp).

– przestrzeganie przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych, znajdujących się na wyposażeniu Hali, zasad bezpieczeństwa oraz przepisów BHP i p. poż.

– utrzymanie czystości i porządku na terenie Hali, w szczególności w szatni i pomieszczeniach sanitarnych,

– podporządkowanie się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia lub pracowników Zarządcy Hali,

 

1.16. Podczas wszystkich meczów, turniejów i widowisk przestrzegane są następujące zasady:

– w przypadku organizowania imprezy biletowej, prawo wstępu mają osoby posiadające ważny bilet wstępu,

– podczas imprez niebiletowanych obowiązuje wstęp wolny do momentu zapełnienia miejsc siedzących (300 miejsc na trybunach) i krzeseł dostawianych (190 miejsc).

 

1.17. Na terenie Hali kategorycznie zabrania się:

palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,

wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła,

wprowadzania zwierząt,

wieszania się na obręczach i konstrukcjach stanowiących wyposażenie Hali,

korzystania z własnych urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem źródeł energii Hali,

wnoszenia materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz materiałów grożących pożarem.

 

1.18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub w sprawach o wykroczenia.

 

1.19. Zarządca Hali zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmu oraz prawo do zmiany harmonogramu wynajmu pomieszczeń Hali. O wprowadzonych zmianach stawek oraz harmonogramu, Zarządca Hali powiadomi zainteresowane osoby i podmioty.

 

1.20. Skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, tel. 67/2561660.

 

Ułatwienia Dostępności