Izba Pamięci

Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej została powołana mocą Uchwały rady Miejskiej w Wieleniu nr 205/XIX/2016 r. z dnia 10 listopada 20216 r., została włączona w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej połączone z prezentacja pierwszych zbiorów muzealnych nastąpiło w dniu 03 maja 2017 r. Już w przeszłości mocą uchwały RM w Wieleniu powołano Iabę Pamięci, która formalnie istniała w okresie od 19.06.2002 r. do 23.12.2002 r. Izba mieści się w budynku dawnego aresztu w Wieleniu przy ul. Lipowej3. Wykonując zadania statutowe, Izba przyczyniła się do budowania tożsamościregionalnej, rozwijania świadomości historycznej oraz do pielęgnowania patriotyzmu lokalnego i utrwalania związków z Małą Ojczyzną. Podejmowane działania koncentrują się wokół mysli „Ku przyszłości z własną historią”. W celu zapewnienia obsługi zbiorów na najwyższym poziomie, oprócz inwentarza papierowego funkcjonuje elektroniczny inwentarz zbiorów oparty na nowoczesnym i wielofunkcyjnym programie komputerowym MUZEO. Można również włączyć się do akcji zbiórki pamiątek historycznych i w przypadku takiej woli, po wcześniejszym umówieniu protokolarnie przekazać zbiory do Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej.

IZBA PAMIĘCI CZEKA NA MIESZKAŃCÓW​

 

Od nowego roku mieszkańcy miasta, gminy i okolic będą mogli przekazywać historyczne pamiątki i eksponaty do Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu. Powstała jednostka pozwoli zgromadzić rozproszone w terenie zbiory, których ekspozycja wpłynie na poszanowanie pamięci o Naszej Małej Ojczyźnie.

 

Samorząd Miasta i Gminy Wieleń podejmując decyzję o ponownym utworzeniu Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu, która w przeszłości pod nazwą Muzeum Ziemi Wieleńskiej funkcjonowała w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, odpowiada na zapotrzebowanie sygnalizowane przez lokalną społeczność oraz zainteresowane stowarzyszenia. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga odpowiedniej logistyki i reorganizacji  przy współpracy jednostek oświaty i kultury. W związku z powyższym Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk zainicjowała spotkanie organizacyjne podmiotów biorących udział w realizacji zadania. Spotkanie odbyło się 1 grudnia bieżącego roku i udział w nim wzięli: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Sekretarz Gminy Wieleń Krystyna Heppner, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu Alicja Adamczyk, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej Przemysław Grześkowiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Marek Doczekalski. Izba Pamięci zostanie uruchomiona w rotundzie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu – Eksponaty można będzie przekazywać od 01.01.2017 r. – mówi Marek Doczekalski – opiekun Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu. –  Oczekujemy na każdy rodzaj historycznych eksponatów bez względu na ich podział i charakter. – Następnie po dokonaniu odpowiedniej segregacji będziemy organizowali tematyczne wystawy. W grudniu przygotujemy się do przyjęcia zbiorów, aby warunki przechowywania i udostępniania zasobów były jak najlepsze. – Izba Ziemi Wieleńskiej przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i gminy – podkreśla Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. – Funkcjonowanie takiej instytucji pozytywnie wpłynie na gromadzenie i ochronę dóbr kultury, które obecnie pozostają rozproszone w zbiorach danych placówek, stowarzyszeń i osób prywatnych.

 

Inicjatywa powstania Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej pozwoli zrealizować jeden z celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Miasta i Gminy Wieleń na lata 2015 – 2024, który jest związany z budowaniem poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców.

 

› Bartosz Niezborała
› Asystent Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mediami

Logo MGOK WIeleńNa mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 205/XiX/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. została powołana do życia Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej działająca w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. Jej celem jest gromadzenie i eksponowanie pamiątek związanych z historią miasta i gminy Wieleń.

 

Funkcjonowanie placówki jest jednak ściśle powiązane ze współpracą z mieszkańcami. Katalogowane i opracowywane w oparciu na najwyższe standardy z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencjonowania muzealiów zbiory izby opierać się bowiem będą na eksponatach przekazanych właśnie przez mieszkańców posiadających wartościowe i ciekawe pamiątki historyczne. Zasoby przekazane przez mieszkańców pozwolą zgromadzić spuściznę historyczną Ziemi Wieleńskiej w jednym miejscu. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności ma szansę powstać ekspozycja, która wyraźnie zobrazuje historię naszego regionu i będzie służyła następnym pokoleniom.

Pochwalmy się więc wspaniałą i bogata historią Wielenia!

Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej mieści się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu przy ul. Jana Pawała II 3 w sali nr 16 i tam przyjmowane są eksponaty w godzinach: poniedziałek – czwartek godz. 12:00 – 16:00

 

Informacja pod nr telefonu 696 834 035

Ułatwienia Dostępności