Dopasuj rozmiar czcionki

Przedłuzony termin składania ofert na zapytanie o cenę do 5.09.2013 r.

 

W związku z przygotowywanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu (woj. Wielkopolskie, gm. Wieleń) złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, czyli tzw. „Małe projekty” zwracamy się do Państwa Firmy o wycenę instrumentów muzycznych o następującej specyfikacji:

 

INSTRUMENT

OPIS

ILOŚĆ

 

PUZON

-Model z kwart wentylem

-Szeroki wlot ustnika

-Czara 8 1/2’’

-Puzon B/F

-Futerał

 

1

 

PUZON

- Puzon  B

- Wąski wlot ustnika

- Czara 8’’

- Futerał

 

1

 

 

TRĄBKA

-Trąbka B

-Regulowane kółko krąglika 3 wentyla

-Kranik wodny na krągliku 3 wentyla

-Posrebrzana

- Futerał

 

 

2

 

 

SAKSOFON TENOROWY

 

 

 

-klapa wysokiego F# i frontalnego F

- podwójne uchwyty na niskie C i niskie B dla zwiększenia wytrzymałości

-dźwignia na mechanizm oktawowy

-Posrebrzany

-Futerał

 

 

2

 

 

 

SAKSOFON ALTOWY

- Saksofon altowy in Es

- Podwieszony mechanizm oktawowy dla lepszej niezawodności

- Klapa wysokiego F#.

- Poduszki z rezonatorem

-Posrebrzany

- Futerał

 

 

 

2

 

 

BĘBEN MARSZOWY

- Bęben marszowy 20x12"

- System plug nad play

- Nosidło sztywne

- 2 pałki

 

1

 

 

ZESTAW 3 TOMÓW MARSZOWYCH

- Wymiary bębnów 10’’ 11’’ 12’’

- w komplecie pałki i klucz naciągowy

- system plug nad play

- Nosidło sztywne

 

 

 

 

1

 Pragniemy nadmienić, że instrumenty będą używane podczas prób i koncertów przez Orkiestrę Dętą działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu.

Powyższy zakres zamówienia w żadnej mierze nie ogranicza dostawców. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy instrumentów równoważnych w stosunku do wskazanych poniżej, pod warunkiem, iż oferowane wyroby będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych (co powinno jednoznacznie i bezspornie wynikać          z dokumentów załączonych przez dostawcę do oferty). Oferowane wyroby równoważne powinny, zapewniać taką samą lub lepszą funkcjonalność i efekt, jak instrumenty wskazane w zestawieniu .   W przypadku złożenia tego typu oferty,  po stronie oferenta spoczywa obowiązek wykazania, że zaproponowane instrumenty są takie same lub lepsze, od przyjętych w zestawieniu.

 

1.      Termin realizacji operacji: marzec 2014 rok

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Dostawę instrumentów muzycznych określonych przez Zamawiającego w terminie podanym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym (tj. terminie realizacji operacji).

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

b) Posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. W ofercie muszą się znaleźć następujące dane:

a) Podane dane oferenta (tj. nazwa, adres, kontakt)

b) Podana łączna cena instrumentów wyrażona w kwocie brutto oraz ceny poszczególnych instrumentów.

c) Cena powinna zawierać koszt dostawy instrumentów na adres Zamawiającego.

d) Cena musi być podana w złotych polskich w liczbach i słownie.

e) Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto, według stanu na marzec 2014 roku.

f) Załączone do oferty wszelkie dodatkowe informacje pozwalające ocenić klasę instrumentów (jeśli zostały zaproponowane inne) i należyty sposób ocenić ofertę przy wyborze (tzn. zgodnie z przyjętymi kryteriami)

g) Okres gwarancji na instrumenty.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń lub mailowo: mgok-strzelnica@wp.pl . Termin złożenia ofert upływa 5 września 2013 rok.

 

5. Przy wyborze oferty będziemy kierować się przede wszystkim: ceną, nowoczesnością i trwałością sprzętu adekwatną do potrzeb Orkiestry, klasą sprzętu, funkcjonalnością, okresem gwarancji i warunkami serwisu (minimum rok gwarancji na każdy instrument muzyczny), możliwością zapewnienia przez firmę zrealizowania całościowej usługi, doświadczeniem oferenta. Dodatkowo, nasz wybór skonsultujemy  z niezależnym specjalistą, który dokona analizy ofert przede wszystkim pod względem zasady racjonalnego gospodarowania (najlepsza jakość w najniższej cenie).

 

7.Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Kryger – koordynator projektów M-GOK w Wieleniu pod numerem telefonu 67 256 16 60 oraz adresem email: faktywielenskie@wp.pl

Powyższe zapytanie o cenę powstało na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja wybranej oferty nastąpi wyłącznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie z UMWW.

 

 

 

 

 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"