Dopasuj rozmiar czcionki

Regulamin konkursu na oficjalne logo telewizji internetowej „Wieleńska TV FLOW” w ramach projektu „Wieleńska TV FLOW”, czyli młodzi o swoim mieście

Organizator konkursu:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu w ramach dofinansowania z Fundacji Polsko – Amerykańskiej Wolności administrowanej przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu logo telewizji internetowej „Wieleńska TV FLOW”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wytypowanie najlepszego projektu, które stanie się oficjalnym logo telewizji internetowej „Wieleńska TV FLOW”.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 14 – 19 lat mieszkającej w gminie Wieleń.
3. Do konkursu może zgłosić się jedna osoba, wyklucza się udział drużyn (tzn. co najmniej dwóch osób).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę projektów.
6. Projekty oceniać będzie komisja składająca się z następujących osób: przewodnicząca Ewelina Sieradzka (Studio ZOOM), Joanna Dadej, Joanna Wojtkowiak (członkinie Grupy Inicjatywnej).

Wymagania jakie powinien spełniać projekt:
1. Projekt logo powinien:
- w atrakcyjny sposób przedstawiać napis „Wieleńska TV FLOW”;
- zawierać element graficzny ukazany w sposób oryginalny;
- wyrazistość i estetyka kolorów.

2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres
mgok-strzelnica@wp.pl w formacie PDF, JPG lub TIFF. Jeśli logo było wykonane w programie graficznym to również należy wysłać plik źródłowy.

3. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora:
imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon lub e-mail.

4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres mailowy do dnia 25 stycznia 2013 roku.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 stycznia 2013 roku. Nazwisko autora najlepszego projektu zostanie podane do publicznej wiadomości w programie telewizyjnym, który będzie opublikowany za pośrednictwem strony internetowej www.mgok-wielen.pl

6. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie
podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

7. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi oryginalne pliki graficzne, przygotowane do produkcji w terminie dwóch dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Kryteria oceny:
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez członków Grupy Inicjatywnej.
2. Projekt logo oceniany będzie pod względem oryginalności i atrakcyjności wykonania.
3.Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
4. Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Warunki ogólne:
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do celów promocyjnych.
2. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę, a mianowicie słuchawki firmy RAZER. Wręczenie nagrody nastąpi w dniu 1 lutego w Ośrodku Kultury „Strzelnica” podczas pierwszych warsztatów.

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu:
1. Zwycięski projekt logo stanie się własnością Organizatora w zamian za
przyznane nagrody. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na
wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością
wykorzystania go dla własnych potrzeb.

Postanowienia końcowe:
1. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator i Komisja Konkursowa.
2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora od dnia 4 stycznia 2013 roku.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Regulamin opracowali członkowie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu o nazwie „Wieleńska TV FLOW”, czyli młodzi o swoim mieście
Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

  

IX Bieg Papieski 02.05.2019 r. Ośrodek Kultury "Strzelnica".

 

II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk 01.05.

 

XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej"Rozśpiewane Przedszkole" 16.05.2019 r.

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"