WDK Rosko

Utworzenie placówki kulturalnej było wynikiem dużego zaangażowania się na przestrzeni wielu dziesiątek lat w amatorską działalność artystyczną dużej i zróżnicowanej wiekowo grupy społecznej. Czynne uczestnictwo w twórczości amatorskiej w większym stopniu zaspokaja potrzebę samorealizacji jednostki, niż bierny odbiór dzieł artystycznych, najwyższej nawet jakości. Tradycje organizowania imprez, obrzędów i kultywowania zwyczajów sięgają bardzo odległych czasów. Pierwszą wzmiankę o obrzędach i pieśniach  z miejscowości Rosko znaleźć można w „Dziejach wszystkich” XIX – wiecznego etnografa Oskara Kolberga. Przez szereg lat kultywowano te wspaniałe tradycje. W zeszytach „Nowe Myśli” wydanych przez Gimnazjum czarnkowskie w okresie międzywojennym opisano inne zwyczaje min. – „śmiercisko”, „straszki”, obrzędy weselne i inne. Trudno dzisiaj dotrzeć do jakichkolwiek materiałów na temat działalności kulturalnej w Rosku, ponieważ w tamtym okresie działacze społeczni, organizujący życie kulturalne wsi, nie byli zobowiązani do prowadzenia takiej dokumentacji. Najstarsi żyjący mieszkańcy wsi, wspominają organizowane w latach trzydziestych zabawy dożynkowe. Organizatorem tych zabaw było Kółko Rolnicze z Roska.

Największa mobilizacja zespołów (zespół folklorystyczny, chór „Lutnia”, zespół kabaretowy) następowała właśnie w okresie dożynkowym. W 1982 roku po rozwiązaniu ZSMP powstało na nowo Koło ZMW, które kontynuowało tradycje ZMW z lat 60 – tych i początku 70 – tych.

Zarząd pod kierunkiem Adama Dolacińskiego, opierał swoje prace na organizowaniu dyskotek i zabaw młodzieżowych. Stan ten trwał rok. Po roku wybrano nowy Zarząd Koła, do którego weszli:

 1. Kol. Piotr Waśko – przewodniczący
 2. Kol. Henryk Helak – wiceprzewodniczący
 3. Kol. Marian Puślecki – skarbnik
 4. Kol. Justyna Puślecka (z d. Guziewicz) – sekretarz
 5. Kol. Janusz Waśko – członek

Wybrano też nową Komisję Rewizyjną

 1. Kol. Andrzej Rybarczyk – przewodniczący
 2. Kol. Andrzej Łuś – członek
 3. Kol. Andrzej Hyra – członek

Pierwszym kronikarzem koła była Kol. Elżbieta Rybarczyk (z d. Wieczorek).

To właśnie ten, wówczas prężnie działający Zarząd Koła ZMW, na czele z przewodniczącym, objął odtąd patronat nad działalnością kulturalną wsi. Postanowiono po kilkuletniej przerwie odtworzyć działalność zespołu folklorystycznego.

Oprócz dożynek organizowano imprezy z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, akademie z okazji świąt narodowych. Organizowano również imprezy jubileuszowe, wieczornice, spotkania autorskie oraz zabawy i dyskoteki dla młodzieży. Szczególnym sentymentem darzono imprezę związaną z Tradycjami Powstania Wielkopolskiego, w którym udział brali nasi dziadowie, walcząc również o niepodległości Roska. Części artystyczne na wszystkie imprezy były przygotowywane przez młodzież, przy współpracy z działającymi w ruchu amatorskim osobami dorosłymi. Pierwszym instruktorem społecznym po przerwie była pani Stanisława Guziewicz. W związku z prowadzoną działalnością Zarząd Koła rozpoczął starania o powołanie w Rosku placówki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia. Praca Koła oraz baza Domu Kultury i Remizy pozwoliła na to, aby Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wieleniu utworzyła Wiejski Dom Kultury w Rosku, podporządkowany merytorycznie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieleniu. Dyrektorem WOK w Rosku został główny inicjator powołania placówki, przewodniczący ZMW – Kol. Piotr Waśko, który swoją pracę rozpoczął od dnia 20 grudnia 1984 roku. Dużą rolę w staraniach o powołanie placówki odegrali również: ówczesny sekretarz UMiG w Wieleniu pani Barbara Łusiewicz oraz Przewodniczący R. N. M i G Wieleń pan Bolesław Namerła. Plan pracy WOK oparty został na planie pracy ZMW po odpowiednim rozszerzeniu i zmodyfikowaniu. W dniu 3 maja 1985 roku do zasadniczej służby wojskowej odszedł dyrektor placówki Kol. Piotr Waśko i do czasu jego powrotu w czerwcu 1986 roku funkcję tę przejął Kol. Marian Puślecki. W związku z reorganizacją Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wieleniu wydała uchwałę w sprawie powołania Wiejskiego Domu Kultury w Rosku, w którym pracę organizował kierownik placówki. 

 

31 Grudnia 1990 roku funkcję kierownika przestał pełnić pan Piotr Waśko, a od 1 stycznia 1991 roku funkcję objął pan Andrzej Waśko i pracował na tym stanowisku do 31 sierpnia 1991 roku. Od dnia 1 września 1991 roku funkcję kierownika placówki objęła pani Katarzyna Waśko pracując do 31 lipca 1996 roku. Od dnia 1 sierpnia 1996 roku funkcję kierownika objęła pani Elżbieta Rybarczyk, która po objęciu stanowiska Etatowego Członka Zarządu Powiatu zakończyła pracę w WDK w listopadzie 2006 roku. Kolejnym kierownikiem od dnia 2 stycznia 2007 roku do chwili obecnej jest Lucyna Bukowska. Zgodnie ze statutem Wiejskiego Domu Kultury w Rosku placówka ta jest samorządową instytucją finansową ze środków budżetowych gminy. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Wieleniu. Głównym celem działalności WDK jest realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania estetycznego oraz pozyskiwanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze  i współtworzenia jej wartości. Placówka prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie społecznie akceptowanego programu zgodnie z założeniami polityki kulturalnej państwa i gminy. Przedmiotem działalności Wiejskiego Domu Kultury w Rosku jest m.in.:

 • doskonalenie programów bazy i kadry,
 • współdziałanie z placówkami kulturalnymi i oświatowymi szczególnie na terenie miasta i gminy,
 • współdziałanie z zainteresowanymi osobami i organizacjami w zakresie:
  • organizowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym,
  • udzielenie pomocy organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno – oświatowemu,
  • organizowanie usług kulturalnych, imprez wypełniających czas wolny ludności,
  • realizowanie zadań w zakresie adaptacji, inwestycji i remontów kapitalnych obiektów placówki kulturalnej,
  • programowanie rozwoju imprez kulturalnych oraz realizowanie zadań w tej dziedzinie.

Bardzo duże znaczenie w działalności WDK odegrała powołana zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Wieleniu Społeczna Rada Programowa. Radę na okres 1 roku powołuje kierownik placówki kulturalnej i pracuje ona zgodnie ze statutem danej placówki. Rada opiniuje program działania WDK z prawem do uzupełnień tego programu o własne treści. Ocena również wykonanie planu, a wnioski przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy. Społeczna Rada Programowa zasługuje na duże wyróżnienie ze względu na szczególne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz rozwoju kultury wsi.

 

Przez wszystkie lata swej działalności placówka ciągle się rozwija. Mimo kilkakrotnej zmiany kierowników idea pozostała wciąż ta sama. Zawsze na pierwszym miejscu była praca z ludźmi,  a nie dla ludzi, skąd na większość imprez kulturalnych części artystyczne przygotowywane są przez własne zespoły. Dawało to zawsze dużo satysfakcji zarówno występującym, jak   i instruktorom przygotowującym zespoły. W roku 1988 reaktywowano po przerwie, działający do końca lat siedemdziesiątych chór „Lutnia”. Oprócz zespołu folklorystycznego „Rożanie” swoją działalność rozpoczęli kapela „Rołżany”, „Rożańscy Biesiadnicy”, dziecięcy zespół tańca nowoczesnego, zespół teatralny,  zespół kabaretowy „RoskoPany” oraz koła zainteresowań. Wypracowano szereg imprez cyklicznych regionu np.: „Sobótka”, „Dożynki”, „Rocznica Powstania Wielkopolskiego”, „Rożańsie Wesele”, „Gminny Konkurs Recytatorski”, Święto Pieśni i Muzyki „Cecylia”, Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „Malwa”, Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej „Barka”, „Dzień Kobiet”, Festyn Rodzinny „MAMA, TATA I JA”, „Orszak Trzech Króli”. 

 

Ułatwienia Dostępności